Cấu trúc doanh nghiệp

Doanh nghiệp của bạn đang gặp những bất ổn nào đó về: quản lý, nhân sự, thị trường, tài chính – kế toán, sản xuất…bạn cần 1 số giải pháp để giải quyết những vấn đề đó và cần người để thực hiện chúng để “setup” lại doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ là người thực hiện công việc đó cho bạn với một khoản thù lao có thể là bằng một tài sản vô hình nào đó mà bạn không sử dụng đến.