Tin tứcCông văn Số: 5904/BTC-TCT V/v thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản.
Công văn Số: 5904/BTC-TCT V/v thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5904/BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản.
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của các Cục thuế liên quan đến nội dung công văn số 385/BTC-CST ngày 09/01/2014 và công văn số 3828/BTC-CST ngày 26/3/2014 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại. Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm đ Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“đ) Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng.”

Tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn như sau:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại (không phân biệt phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã là người mua) thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Công văn này thay thế công văn số 385/BTC-CST ngày 09/01/2014 và công văn số 3828/BTC-CST ngày 26/3/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và tổ chức thông báo đến từng doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn được biết và thực hiện thống nhất; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để được giải quyết, hướng dẫn kịp thời.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
– Vụ CST, PC (BTC);
– Vụ CS, PC (TCT);
– Lưu: VT, TCT (4b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn