Tin tứcHệ thống chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2014
Hệ thống chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2014

Về Quản lý thuế
1. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ 01/07/2013.
2. Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013.
3. Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ có hiêu lực thi hành từ 20/12/2013.
Về thuế GTGT
1. Luật số 31/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
2. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 quy định chi thiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 13/08/2013.
3. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
4. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.
Về thuế TNDN
1. Luật thuế TNDN 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
2. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2013. Có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi.
3. Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/11/2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế TNDN và thuế GTGT kể từ ngày 01/07/2013.
Về thuế TNCN
1. Luật thuế TNCN 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.
2. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.
3. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính Nghị định số 65/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.
4. Thông tư liên tịch số 212/2013/TTLT-BTC-BQP ngày 30/12/2013 Hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2014.
5. Thông tư số 206/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 25/12/2013 số Hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân có hiệu lực kể từ ngày 07/02/2014.
6. Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013.
Về xử phạt vi phạm hành chính
1. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013.
2. Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt hành chính về hoá đơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/03/2014.
3. Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
4. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013.
5. Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 15/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 20/01/2013.
6. Công văn số 375/TCT-PC ngày 07/02/2014 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Về Hóa đơn và CS thuế khác
1. Nghị định số 04/014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 17/01/2014 sửa đổi bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/03/2014.
2. TT số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ có hiệu lực từ ngày 17/01/2014.
3. Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2014.
4. Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13, ngày 16/12/2013 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2014.
5. TT số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2014.